Cookies:

Tato webová stránka ukládá soubory cookies. Používáním této stránky s tímto vyjadřujete souhlas. Podrobnosti o účelu a rozsahu zpracování naleznete v odkazu Cookies v záhlaví této stránky. Pokud s ukládáním cookies nesouhlasíte, pak přejděte na verzi stránky bez cookies http://www.rousinovsko.com.

Všeobecné podmínky Rousinovsko.net

1. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné podmínky upravují podmínky zprostředkování připojení k síti Internet poskytované Ing. Jaroslavem Molákem, IČ: 15240011, Královopolské Vážany 71, Rousínov, 683 01.

2. Definice pojmů

Pokud z následujícího textu nevyplývá jinak, rozumí se:

2.1. Poskytovatelem Ing. Jaroslav Molák, IČ: 15240011, Královopolské Vážany 71, Rousínov, 683 01.

2.2. Uživatel fyzická nebo právnická osoba, která je na základě Smlouvy oprávněna využívat Službu.

2.3. Službou se rozumí zprostředkování připojení k síti Internet a služby související.

2.4. Smlouvou se rozumí smlouva o poskytování služeb uzavřená mezi Poskytovatelem a Uživatelem, na jejímž základě je Služba poskytována.

2.5. Podmínkami se rozumí tyto všeobecné podmínky poskytování telekomunikačních služeb.

2.6. Daty se rozumí jakékoliv kombinace základních jednotek informace, které mají formu kódu, znaků, obrazů, zvuků, a jejich souborů či kombinací, jsou zachytitelné prostředky výpočetní techniky a jsou přenositelné po sítích.

3. Rozsah poskytované Služby

3.1. Na základě Smlouvy se Poskytovatel zavazuje poskytovat Uživateli přístup k síti Internet, a to v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a Podmínkami a Uživatel se zavazuje platit za to Poskytovateli úplatu stanovenou v Ceníku Poskytovatele.

3.2. Služba je poskytována jako veřejná.

3.3. Připojení k síti Internet se uskutečňuje prostřednictvím pozemních vysílacích rádiových zařízení pro širokopásmový přenos dat na principu rozprostřeného spektra provozovaných Poskytovatelem v souladu s všeobecným oprávněním ČTÚ č. VO-R/12/08.2005-34 ve znění změn (standard WiFi).

3.4. Poskytovatel bude Službu poskytovat v České republice na území pokrytém příslušným radiovým signálem Poskytovatele. Uživatel bere na vědomí, že rozsah území, na kterém je Služba poskytována, se může v čase měnit, a že i v oblasti s dostupným pokrytím signálem nemusí být z technických důvodů Služba plně dostupná (např. z důvodu rušení, stínění signálu apod.).

3.5. Poskytovatel je oprávněn zabezpečit poskytování Služby třetí osobou. Uživateli však odpovídá v rozsahu, jako by Služby poskytoval sám.

4. Vznik a zánik Smlouvy

4.1. Smlouvu lze uzavřít ústně, písemně nebo prostřednictvím sítě Internet. Smlouva uzavíraná písemně nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

4.2. Smlouva uzavíraná prostřednictví sítě Internet je uzavřena akceptací návrhu na uzavření Smlouvy Poskytovatelem. Návrh na uzavření Smlouvy učiní Uživatel prostřednictvím internetových stránek Poskytovatele na adrese www.rousinovsko.net vyplněním požadovaných údajů a odsouhlasením smluvních podmínek nebo zasláním elektronické zprávy na elektronickou adresu Poskytovatele nebo jeho zástupce. Poskytovatel potvrdí akceptaci návrhu na uzavření Smlouvy formou elektronické zprávy zaslané na elektronickou adresu Uživatele uvedenou v návrhu Smlouvy. Pro uzavření Smlouvy prostřednictvím sítě Internet v případě, kdy Uživatelem je osoba, která při uzavírání a plnění Smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, platí zvláštní ustanovení uvedené v Příloze č. 1 Podmínek. Pro uzavření a plnění ze Smlouvy, jejímž předmětem je poskytování Služby po sjednanou dobu, platí zvláštní ustanovení uvedená v příloze č. II Podmínek.

4.3. Smlouvu je možné uzavřít na dobu určitou nebo neurčitou. Není-li ve Smlouvě stanovena doba jejího trvání platí, že je uzavřena na dobu neurčitou.

4.4. Smlouva může být ukončena:

a) dohodou smluvních stran,

b) výpovědí, danou Poskytovatelem i Uživatelem. Výpovědní lhůta činí maximálně 30 dnů a počíná běžet od okamžiku, v němž byla výpověď doručena druhé straně, pokud není v Podmínkách či Smlouvě uvedeno jinak. Výpověď Smlouvy uzavřené v souladu s čl. 4.1 a 4.2 může být učiněna písemně i ve formě elektronické zprávy zaslané druhé straně na elektronickou adresu.

c) odstoupením pro podstatné porušení Smlouvy.

Odstoupení od Smlouvy učiní oprávněná strana ve stejné formě, v jaké se podává výpověď. Odstoupení je účinné dnem doručení odstoupení druhé straně.

5. Práva a povinnosti Poskytovatele

5.1. Poskytovatel je povinen zřídit a poskytovat Službu v souladu s Podmínkami za cenu stanovenou v Ceníku s výjimkou osob uvedených v čl. 5.1 každému, kdo o tuto Službu požádá, souhlasí s Podmínkami a komu je technicky možné Službu poskytnout. Poskytovatel může odmítnout uzavření Smlouvy s osobou, která:

a) odmítne přistoupit na smluvní podmínky nebo u níž lze důvodně předpokládat, že nebude plnit smluvní podmínky (zejména z důvodu, že smluvní podmínky nedodržovala v jiném smluvním vztahu k Poskytovateli),

b) v minulosti zneužila (čl. 6.2.b) nebo se pokusila zneužít Službu nebo u níž existuje důvodné podezření, že se pokusí Službu zneužít,

c) která má neuhrazené závazky vůči Poskytovateli z jiného smluvního vztahu.

V případě odmítnutí návrhu na uzavření Smlouvy sdělí Poskytovatel formou elektronické zprávy do 30 dnů od doručení návrhu konkrétní důvod odmítnutí druhé straně.

5.2. Poskytovatel je povinen poskytovat Službu nepřetržitě, s výjimkou doby nezbytné pro údržbu, opravy a nebo upgrady technických a softwarových prostředků a s výjimkou zásahů způsobených vyšší mocí.

5.3. Poskytovatel je povinen umožnit Uživateli využívání Služby do 7 dnů od úhrady zálohy na cenu za poskytované Služby (čl. 7.5), a to formou aktivace uživatelského jména a přístupového hesla Uživateli nebo aktivace zařízení Uživatele.

5.4. Poskytovatel je povinen zahájit práci na odstranění závad bez zbytečného odkladu po jejich oznámení Uživatelem.

5.5. Poskytovatel je povinen oznámit v předstihu Uživateli omezení či přerušení poskytování Služby, která jsou Poskytovateli předem známa.

5.6. Poskytovatel je oprávněn jednostranně měnit Podmínky. Každou změnu Podmínek je povinen Uživateli oznámit minimálně 1 měsíc přede dnem, kdy nové Podmínky nabudou platnosti, a to buď písemně nebo elektronickou zprávou nebo oznámením na webových stránkách Poskytovatele. V případě neakceptace nových Podmínek má Uživatel právo k bezsankčnímu odstoupení od Smlouvy.

5.7. Poskytovatel je oprávněn jednostranně měnit cenu za poskytované Služby, její strukturu či způsob určení, a to změnou Ceníku. Každou pro Uživatele negativní změnu Ceníku je Poskytovatel povinen oznámit Uživateli písemně nebo elektronickou zprávou předem ve lhůtě, která nesmí být kratší než 1 měsíc přede dnem, kdy nový Ceník nabude platnosti. V případě neakceptace změny Ceníku má Uživatel právo k bezsankčnímu odstoupení od Smlouvy.

5.8. Poskytovatel je oprávněn vypovědět Smlouvu nebo odstoupit od Smlouvy za podmínek stanovených těmito Podmínkami nebo Smlouvou.

5.9. Poskytovatel je oprávněn vhodným způsobem informovat Uživatele o poskytovaných a nově zaváděných službách Poskytovatele, pokud s tím Uživatel nevysloví nesouhlas.

5.10. Poskytovatel je oprávněn zamezit šíření Dat, které Uživatel šíří v rozporu se Smlouvou, Podmínkami, obecně závaznými právními předpisy České republiky nebo s dobrými mravy.

6. Práva a povinnosti Uživatele

6.1. Uživatel je povinen se při používání Služby řídit Podmínkami, Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy České republiky, a jednat v souladu s dobrými mravy. Uživatel uzavřením Smlouvy potvrzuje, že se před jejím uzavřením seznámil se Smlouvou, Podmínkami a Ceníkem a že s jejich obsahem bez výhrad souhlasí.

6.2. Uživatel zejména nesmí:

a) porušovat zákonem chráněná práva Poskytovatele a třetích osob,

b) zneužívat Službu, zejména obtěžováním třetích osob opakovaným rozesíláním nevyžádaných Dat nebo přenášením velkého objemu Dat překračujícím rámec obvyklého užívání,

c) umožňovat přístup ke Službě třetím osobám, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak. Uživatel je povinen učinit odpovídající opatření k zachování hesla pro přístup ke Službě v tajnosti. V případě ztráty, odcizení nebo narušení práva užití předmětného hesla je Uživatel povinen sdělit tuto skutečnost formou elektronické zprávy neprodleně Poskytovateli, přičemž je odpovědný za každé užití Služby až do okamžiku oznámení této skutečnosti Poskytovateli, a to ve stejném rozsahu, jako by Službu využil sám.

6.3. Uživatel je povinen řádně hradit ceny za poskytované Služby včetně záloh. Do doby úhrady zálohy ceny za poskytované Služby má Poskytovatel právo omezit nebo přerušit poskytování Služby.

6.4. Uživatel je povinen poskytnout Poskytovateli pravdivé a úplné údaje nutné pro uzavření Smlouvy a je též povinen neprodleně nahlásit písemně nebo formou elektronické zprávy Poskytovateli každou změnu těchto údajů ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy změna nastala. Na výzvu Poskytovatele je Uživatel povinen poskytnuté údaje doložit. Na výzvu Poskytovatele je Uživatel povinen doplnit poskytnuté údaje o další informace nezbytné k poskytování Služby a plnění dle Smlouvy.

6.5. Uživatel je povinen oznamovat Poskytovateli závady a všechny jemu známé skutečnosti, jež by mohly nepříznivě ovlivnit funkčnost Služby Poskytovatele a poskytnout mu potřebnou součinnost pro odstranění závady, pokud jí bude třeba.

6.6. Uživatel je povinen při užívání Služby používat pouze zařízení schválená pro provoz v České republice, která nenarušují poskytování Služby a která nejsou v rozporu se zákonem chráněnými právy třetích osob.

6.7. Uživatel je oprávněn vypovědět nebo odstoupit od Smlouvy za podmínek stanovených těmito Podmínkami nebo Smlouvou.

6.8. Uživatel je povinen se při užívání Služby držet pokyny a radami Poskytovatele nebo Poskytovatelem zvoleného zástupce.

7. Cena Služby a platební podmínky

7.1. Služby jsou poskytovány úplatně. Platební podmínky lze stanovit rovněž individuelně, je možné je v průběhu platnosti Smlouvy na základě domluvy Poskytovatele a Uživatele měnit.

7.2. Cena za poskytované Služby, zejména její výše, struktura, způsob výpočtu nebo lhůta splatnosti, je stanovena podle Ceníku vydaného a aktualizovaného Poskytovatelem na jeho webových stránkách.

7.3. Ceník může být kdykoli jednostranně měněn Poskytovatelem. O změnách Ceníku je Poskytovatel povinen Uživatele informovat, a to nejméně 1 měsíc přede dnem účinnosti nového Ceníku.

7.4. V případě, že změnou Ceníku dojde ke zhoršení postavení Uživatele, má Uživatel právo Smlouvu vypovědět s účinností ke dni předcházejícímu dnu, ve kterém nový Ceník nabude účinnosti. Výpověď podaná z uvedeného důvodu musí být doručena Poskytovateli nejméně čtrnáct dní přede dnem, ve kterém nový Ceník nabude účinnosti.

7.5. Cena za poskytované Služby je splatná zálohově před poskytnutím Služby, pokud Smlouva nestanoví jinak. Za úhradu ceny (zálohy) se považuje připsání odpovídající částky na účet Poskytovatele.

7.6. Uživatel nemá nárok na vrácení ceny za poskytované služby s výjimkou uvedenou v čl. 8.1.  V případě, že byla služba na žádost Uživatele dočasně omezena(zmražena) není Poskytovatel oprávněn účtovat ceny za služby v období, ve kterém nebyly z důvodu zmražení poskytovány.

7.7. Uživatel je oprávněn se kdykoli seznámit s vyúčtováním poskytnutých Služeb v elektronické podobě.

7.8. V případě poskytování služeb pro Uživatele, který je plátcem daně z přidané hodnoty nebo na žádost Uživatele vystaví Poskytovatel daňový doklad (fakturu) do 14 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Daňový doklad (fakturu) zpřístupní Poskytovatel Uživateli v elektronické podobě, pokud Uživatel nepožádá o jeho písemné zaslání.

7.9. V případě prodlení s úhradou za poskytované Služby se Uživatel zavazuje platit smluvní pokutu ve výši 0,25% dlužné částky za každý den prodlení.

7.10. Zaplacením smluvní pokuty není omezen nárok Poskytovatele na náhradu škody v plné výši.

8. Odpovědnost za škodu a náhrada škody

8.1. V případě omezení nebo neposkytnutí Služby zaviněním Poskytovatele je odpovědnost Poskytovatele vůči Uživateli v souladu se zákonem č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích, v platném znění, omezena pouze na odpovědnost urychleně odstranit závadu a vrátit neoprávněně účtované a zaplacené částky. Poskytovatel není povinen hradit Uživateli náhradu škody, která vznikla v důsledku neposkytnutí nebo vadného poskytnutí Služby.

8.2. Uživatel nese odpovědnost za škodu, která vznikne Poskytovateli nebo jiným osobám jeho zaviněním.

9. Závazky z porušení Smlouvy

9.1 V případě, že Uživatel nezaplatí včas vyúčtování ceny za poskytované Služby nebo neplní další smluvní podmínky, má Poskytovatel právo omezit nebo přerušit poskytování Služby. Při opakovaném neplnění smluvních podmínek má Poskytovatel právo poskytování Služeb ukončit.

9.2 Opakované neplnění smluvních podmínek se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

9.3 Za podstatné porušení Smlouvy se dále považuje zejména porušení povinností stanovených v čl. 6.2 Podmínek.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Smluvní vztahy mezi Uživatelem a Poskytovatelem se řídí příslušnými právními předpisy České republiky.

10.2. Uživatel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. uděluje po dobu trvání Smlouvy Poskytovateli oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat jeho osobní údaje uvedené ve Smlouvě pro účely informačních a účtovacích systémů Poskytovatele a pro komunikaci s Uživatelem o všech službách Poskytovatele a v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy Poskytovatelem.

10.3. Uživatel souhlasí, aby Poskytovatel zpracovával pro obchodní účely data uvedená v § 84 odst. 3 písm. zák. č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích, ve znění změn a doplňků.

10.4. Poskytovatel je oprávněn uvádět Uživatele v seznamu svých referenčních uživatelů.

10.5. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy je Poskytovatel oprávněn převést na třetí osobu, s čímž Uživatel uzavřením Smlouvy vyjadřuje souhlas.

Účinky převodu práv a povinností na třetí osobu nabývají vůči Uživateli účinnosti doručením oznámení ve stejné formě, v jaké se podává výpověď. Uživatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy na třetí osobu jen s předchozím písemným souhlasem Poskytovatele.

10.6. Podmínky jsou k dispozici 24 hodin denně v elektronické podobě na adrese www.rousinovsko.net.

10.7. Podmínky pozbývají účinnosti dnem nabytí účinnosti Podmínek pozdějšího data.

10.8. Pokud by byla ujednání ve Smlouvě odchylná od Podmínek, mají ujednání uvedená ve Smlouvě přednost.

10.9. S výjimkou, kdy tyto Podmínky požadují písemnou formu, lze veškerou komunikaci mezi Poskytovatelem a Uživatelem uskutečňovat ve formě elektronických zpráv doručovaných na elektronickou adresu uvedenou druhou stranou.

10.10. Ukončení platnosti Smlouvy se nedotýká platnosti a účinnosti ustanovení Podmínek, které přetrvávají až do úplného vyřízení všech nároků vyplývajících ze smluvního vztahu.

10.11. Reklamace Služby Uživatel uplatňuje u Poskytovatele.

10.12. Uživatel byl seznámen s možnými technickými limity služby pokud existují.

10.13. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 1.2.2018.

Příloha č. I

Zvláštní ustanovení pro uzavírání Smlouvy prostřednictvím sítě Internet s osobou, která při uzavírání a plnění Smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen spotřebitel).

I.1. Veškeré informace o Poskytovateli i poskytovaných službách jsou k dispozici na internetových stránkách Poskytovatele www.rousinovsko.net.

I.2. Po uzavření Smlouvy před zahájením poskytování Služeb je Poskytovatel povinen poskytnout spotřebiteli písemně nebo prostřednictví elektronické zprávy:

a) obchodní jméno a identifikační číslo Poskytovatele a jeho sídlo,

b) informace o podmínkách a postupech pro uplatnění práva odstoupit od Smlouvy,

c) informace o službách po prodeji a zárukách

d) podmínky pro zrušení Smlouvy

I.3 Spotřebitel má právo od Smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, a to písemně nebo prostřednictvím elektronické zprávy. V případě, kdy Poskytovatel nepředal písemně nebo ve formě elektronické zprávy Uživateli informace podle čl. I.2 této Přílohy, činí lhůta tři měsíce ode dne uzavření Smlouvy. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a běží lhůta čtrnáctidenní.

I.4 Spotřebitel nemá právo od Smlouvy odstoupit, jestliže bylo zahájeno poskytování Služeb před uplynutím 14 dnů od uzavření Smlouvy. Zahájením poskytování Služeb se rozumí okamžik, kdy se Uživatel poprvé připojil do sítě Internet prostřednictvím sítě Poskytovatele.

Příloha č. II.

Zvláštní ustanovení pro uzavírání Smlouvy na sjednanou dobu připojení

II.1. Smlouva při poskytování Služeb na sjednanou dobu připojení je uzavřena akceptací smluvních podmínek Uživatelem na internetových stránkách www.rousinovsko.net. Smlouvu je možné uzavírat opakovaně.

II.2. Doba, po kterou bude Služba poskytována, se považuje za sjednanou zasláním odpovídající peněžní částky Uživatelem Poskytovateli v souladu s Ceníkem Poskytovatele.

II.3. Uzavřením Smlouvy se Poskytovatel zavazuje poskytovat Službu Uživateli po sjednanou dobu od okamžiku zpřístupnění Služby Uživateli.

II.4. Poskytovatel je povinen zpřístupnit Službu Uživateli bezprostředně po úhradě ceny za poskytované Služby Uživatelem.

II.5. Ustanovení Podmínek se použijí, pokud nejsou v rozporu s charakterem poskytování Služby na sjednanou dobu připojení.

 

 

 

Vysvětlení pojmů, které jsou od 1.1.2021 ve smlouvách na základě požadavku směrnice EU 2002/22/ES o univerzální službě a všeobecného oprávnění VO-S/1/08.2020-9 uváděny:

Maximální rychlost je rychlost odpovídající stahování (download) a vkládání (upload) dat, která musí být stanovena realisticky s ohledem na použitou technologii a její přenosové možnosti a s ohledem na konkrétní podmínky nasazení, které jsou pro směr download a upload limitující. Maximální rychlost musí být na dané přípojce či v daném místě připojení reálně dosažitelná s možnou variancí způsobenou prokazatelně pouze fyzikálními vlastnostmi daného koncového bodu. Informace o možné varianci a jejích fyzikálních příčinách musí být uvedena v účastnické smlouvě. Hodnota maximální rychlosti odpovídá TCP propustnosti transportní vrstvy dle referenčního modelu ISO/OSI. Uváděnou jednotkou jsou numerické hodnoty v bitech za sekundu (např. kb/s nebo Mb/s). Ověření reálné dosažitelnosti hodnoty maximální rychlosti vychází ze standardu ITU-T Y.1564. Výše uvedené lze vyjádřit vzorcem: Rmax (download, L 4) → Rmax (download, L 2) ≥ ≥ 95 % IRCIR+EIR (download), Rmax (upload, L 4) → Rmax (upload, L 2) ≥≥ 95 % IRCIR+EIR (upload), kde Rmax je maximální rychlost, L 4 je transportní vrstva RM ISO/OSI, L 2 je spojová vrstva RM ISO/OSI, IRCIR+EIR je výsledná informační rychlost dle ITU-TY.1564 odpovídající vstupnímu parametru v podobě definované hodnoty maximální rychlosti Rmax (L 1).

Inzerovaná rychlost je rychlost odpovídající stahování (download) a vkládání (upload) dat, jakou poskytovatel služby přístupu k internetu uvádí ve své obchodní komunikaci, včetně reklamy a marketingu, v souvislosti s propagací nabídek služby přístupu k internetu, a jakou označuje službu přístupu k internetu při uzavírání smluvního vztahu s koncovým uživatelem. Hodnota inzerované rychlosti není větší než maximální rychlost. Hodnota inzerované rychlosti odpovídá TCP propustnosti transportní vrstvy dle referenčního modelu ISO/OSI. Uváděnou jednotkou jsou numerické hodnoty v bitech za sekundu (např. kb/s nebo Mb/s). Výše uvedené lze vyjádřit vzorcem: Rinzer (download, L 4) ≤ Rmax (download, L 4), Rinzer (upload, L 4) ≤ Rmax (upload, L 4), kde Rinzer je inzerovaná rychlost, Rmax je maximální rychlost, L 4 je transportní vrstva RM ISO/OSI.

Běžně dostupná rychlost je rychlost odpovídající stahování (download) a vkládání (upload) dat, jejíž hodnotu může koncový uživatel předpokládat a reálně dosahovat v době, kdy danou službu používá. Hodnota běžně dostupné rychlosti odpovídá alespoň 60 % hodnoty rychlosti inzerované a je dostupná v 95 % času během jednoho kalendářního dne. Hodnota běžně dostupné rychlosti odpovídá TCP propustnosti transportní vrstvy dle  referenčního modelu ISO/OSI. Uváděnou jednotkou jsou numerické hodnoty v bitech za sekundu (např. kb/s nebo Mb/s). Výše uvedené lze vyjádřit vzorcem: BDR (download, L 4) ≥ 60 % Rinzer (download, L 4), BDR (upload, L 4) ≥ 60 % Rinzer (upload, L 4), kde BDR je běžně dostupná rychlost, Rinzer je inzerovanárychlost, L 4 je transportní vrstva RM ISO/OSI.

Minimální rychlostí se rozumí nejnižší rychlost stahování (download) nebo vkládání (upload) dat, kterou se příslušný poskytovatel služby přístupu k internetu smluvně zavázal koncovému uživateli poskytnout. Hodnota minimální rychlosti odpovídá alespoň 30 % hodnoty rychlosti inzerované v podobě TCP propustnosti transportní vrstvy dle referenčního modelu ISO/OSI, to znamená, že rychlost stahování (download), resp. vkládání (upload) dat neklesne pod hodnotu minimální rychlosti. Uváděnou jednotkou jsou numerické hodnoty v bitech za sekundu (např. kb/s nebo Mb/s). Výše uvedené lze vyjádřit vzorcem: Rmin (download, L 4) ≥ 30 % Rinzer (download, L 4) a zároveň SDR (download, L 4) ≥ Rmin (download, L 4), Rmin (upload, L 4) ≥ 30 % Rinzer (upload, L 4) a zároveň SDR (upload, L 4) ≥ Rmin (upload, L 4), kde SDR je skutečně dosahovaná rychlost odpovídající hodnotě TCP propustnosti, Rmin je minimální rychlost, Rinzer je inzerovaná rychlost, L 4 je transportní vrstva RM ISO/OSI.

Za velkou trvající odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování (download) nebo vkládání (upload) dat se považuje taková odchylka, která vytváří souvislý pokles výkonu služby přístupu k internetu, tj. pokles skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším než 70 minut. Výše uvedené lze vyjádřit vzorcem: SDR (download, L 4) < BDR (download, L 4) a zároveň TBDR (download) > 70 minut, nebo SDR (upload, L 4) < BDR (upload, L 4) a zároveň TBDR (upload) > 70 minut, kde SDR je skutečně dosahovaná rychlost odpovídající hodnotě TCP propustnosti, BDR je běžně dostupná rychlost, L 4 je transportní vrstva dle RM ISO/OSI a TBDR označuje délku intervalu překročení hodnoty běžně dostupné rychlosti odpovídající času zahájení měřicího procesu, kdy hodnota skutečné přenosové rychlosti je nižší než definovaná hodnota běžně dostupné rychlosti.

Za velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování (download) nebo vkládání (upload) dat se považuje taková odchylka, při které dojde alespoň ke třem poklesům skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším nebo rovno 3,5 minutám v časovém úseku 90 minut. Výše uvedené lze vyjádřit vzorcem: SDR (download, L 4) < BDR (download, L 4), a zároveň otočené E t1, t2, t3: TBDR (download) ≥ 3,5 minuty a zároveň (t3 – t1) ≤ (90 minut – TTestB), nebo SDR (upload, L 4) < BDR (upload, L 4), a zároveň otočené E t1, t2, t3: TBDR (upload) ≥ 3,5 minuty a zároveň (t3 – t1) ≤ (90 minut – TTestB), kde SDR je skutečně dosahovaná rychlost odpovídající hodnotě TCP propustnosti, BDR je běžně dostupná rychlost, L 4 je transportní vrstva dle RM ISO/OSI, tx (x ε N+) označuje čas zahájení testu, při kterém klesla hodnota skutečně dosahované rychlosti pod hodnotu běžně dostupné rychlosti, TBDR označuje délku intervalu překročení hodnoty běžně dostupné rychlosti odpovídající času zahájení měřicího procesu, kdy hodnota skutečně dosahované rychlosti je nižší než definovaná hodnota běžně dostupné rychlosti, TTestB je délka jednoho testu v rámci měřicího procesu.

Tabulka rychlostí downloadu/uploadu:

Maximální-inzerovaná rychlost    Běžně dostupná    Minimální
10/10Mb/s                                    6/6Mb/s                  3/3Mb/s
100/100Mb/s                                60/60Mb/s              30/30Mb/s
1000/100Mb/s                              600/60Mb/s            300/30Mb/s

 

Předsmluvní informace, které musejí být od 1.1.2022 uváděny podle § 1811 občanského zákoníku:

a) Kontakt na poskytovatele: Ing. Jaroslav Molák, Královopolské Vážany 71, 683 01 Rousínov, IČ: 15240011, tel.: 608371078, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
b) Pevný přístup k internetu prostřednictvím kabelového (802.3, 802.3ab a 802.3z) nebo bezdrátového (802.11bg, 802.11an, 802.11ac a 802.11ad) rozhraní IPv4 dle zvolené maximální rychlosti 10/10Mbit, 100/100Mbit nebo 1000/100Mbit.
c) Pravidelný poplatek 200Kč s DPH měsíčně za připojení o rychlosti 10/10Mbit, 300Kč s DPH měsíčně za připojení o rychlosti 100/100Mbit a 500Kč s DPH měsíčně za připojení o rychlosti 1000/100Mbit. Další pravidelný poplatek je v případě požadavku na nastavení veřejné IP adresy 100Kč s DPH měsíčně. Povolení sady portů je zdarma. Případné zapůjčení set-top-boxu 100Kč s DPH měsíčně.
d) Měsíční pravidelná platba převodem na účet u mBank č. 670100-2203366140/6210.
e) Konečné náklady za instalaci hardwaru na přání nelze stanovit předem. Tyto náklady jsou účtovány po dohodě se zákazníkem.
f) V případě, že opakovaně dochází k velkým trvajícím resp. velkým opakujícím se odchylkám od běžně dostupné rychlosti a nejedná se o opodstatněné řízení provozu, znamená to, že se u poskytovatele nebo uživatele objevil závažnější technický problém. Uživatel má nicméně právo připojení u poskytovatele reklamovat. Ten provede prověření a navrhne vhodný způsob řešení. Tím uživateli nezaniká právo připojení kdykoliv vypovědět. Na zařízení, které prodáváme, je poskytována záruka 2 roky a vztahuje se pouze na skryté vady. Pokud je reklamace uznána, řeší se výměnou zařízení. Upozorňujeme, že záruka se nevztahuje na poškození způsobené atmosférickým přepětím. Proto v případě výskytu bouřky doporučujeme úplné odpojení zařízení od jejich napájení. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dní. Poskytovatel neodpovídá za škodu, která uživateli vznikne následkem nedodání či přerušení služby, ani za škody vzniklé vinou nedostatečného zabezpečení počítače uživatele.
g) Na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 30 dnů. V případě potřeby lze připojení vypovědět k předem zvolenému datu.
h) K dodání softwaru nedochází.
i) K dodání softwaru nedochází.

Předsmluvní informace, které musejí být od 1.1.2022 uváděny podle § 1820 občanského zákoníku:

a) Komunikace na dálku probíhá buď bezplatně přes email, nebo přes mobilní telefon, resp. pevnou linku za základní telefonní sazby.
b) Záloha není vyžadována.
c) Nejkratší doba závazku je 1 den.
d) Pravidelný poplatek 200Kč s DPH měsíčně za připojení o rychlosti 10/10Mbit, 300Kč s DPH měsíčně za připojení o rychlosti 100/100Mbit a 500Kč s DPH měsíčně za připojení o rychlosti 1000/100Mbit. Další pravidelný poplatek je v případě požadavku na nastavení veřejné IP adresy 100Kč s DPH měsíčně. Případné zapůjčení set-top-boxu 100Kč s DPH měsíčně.
e) DPH v hodnotě 21% je v konečných cenách zahrnuto. Smluvní pokuta za nedodržení splatnosti pravidelné měsíční platby je sjednána na 0,25% z nezaplacené částky denně od data splatnosti do data připsání částky na náš účet.
f) Právo na odstoupení od smlouvy je možné uplatnit kdykoliv, nejlépe však 30 dnů před zvoleným datem. Provádí se zasláním žádosti o ukončení poskytování na email s vyspecifikováním konkrétního datumu odstoupení, případně zavoláním. Podmínkou je uhrazení plateb za poskytnuté služby.
g) V případě, že má uživatel zapůjčeno hardwarové zařízení a uplatnil své právo na odstoupení od smlouvy nebo nebude plnit své závazky za užití sítě, má povinnost zapůjčené zařízení vrátit a to do třiceti dnů od odstoupení nebo doby, kdy přestal své závazky plnit. V případě, že tak neučinní, zavazuje se zaplatit cenu zapůjčeného zařízení a to do třiceti dnů od odstoupení nebo doby, kdy závazky přestal plnit.
h) Uživatel hradí poměrnou část měsíční ceny v případě ukončení poskytování připojení v jiný den kalendářního měsíce než v jakém byl původně připojen.
i) Nejde o smlouvu podle § 1837 písm. I) občanského zákoníku.
j) Subjektem pro řešení sporů týkajících se služeb elektronických komunikací je Český telekomunikační úřad – www.ctu.cz. V případě poskytování jiných služeb nebo dodávky zařízení je tímto subjektem Česká obchodní inspekce – www.coi.cz.

Předsmluvní informace, které musejí být od 1.1.2022 uváděny podle § 63 zákona o elektronických komunikacích:

Viz. Smlouva/předávací protokol připojení k síti, tyto Všeobecné podmínky a Souhlas o zpracování osobních údajů.

Předmluvní informace o právu na paušální náhradu, která bude od 1.1.2022 platná dle vyhlášky, kterou se stanoví způsob určení výše paušální náhrady v souvislosti s přenesením čísla nebo změnou poskytovatele služby přístupu k internetu a způsob uveřejnění informací:

Dojde-li k přenesení čísla nebo ke změně poskytovatele služby přístupu k internetu se zpožděním, činí výše paušální náhrady 200 Kč za každý započatý den prodlení. Počínaje šestým dnem trvání prodlení náleží účastníku za každý započatý den prodlení paušální náhrada ve výši 400 Kč. Při zneužití přenosu čísla v důsledku porušení povinnosti přejímajícího nebo opouštěného poskytovatele služby nebo zneužití změny poskytovatele služby přístupu k internetu v důsledku porušení povinnosti přejímajícího nebo opouštěného poskytovatele služby činí výše paušální náhrady 600 Kč za každý započatý den, po který trvá stav způsobený zneužitím přenosu čísla nebo změny poskytovatele služby přístupu k internetu.
Nedodrží-li podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací nebo poskytovatel služby přístupu k internetu (dále jen „podnikatel“) ujednaný termín opravy a instalace, činí výše paušální náhrady 200 Kč za každý započatý den prodlení. Má-li však podnikatel podle smlouvy právo na obdobné plnění pro případ, že mu účastník neposkytne v ujednaném čase součinnost při provedení opravy a instalace, náleží účastníku paušální náhrada za první započatý den prodlení odpovídající výši takového plnění, nejvýše však 1 000 Kč. Počínaje šestým dnem trvání prodlení náleží účastníku za každý započatý den prodlení náhrada ve výši 400 Kč.